Tag Archives: Chủ trương đối ngoại

Câu 29: Chủ trương đối ngoại của ĐCS VN năm 1976 – 1985

Chủ trương đối ngoại Đại hội IV chủ trương củng cố và tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác với tất cả các nước XHCN; bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt VN-Lào-Campuchia; sẵn sang đoàn kết với các nước trong khu vực; thiết lập và mở […]