Tag Archives: chủ nghĩa Mác

Vì sao nói chủ nghĩa Mác-Lênin là thành tựu trí tuệ vĩ đại của loài người?

Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, nhất là từ khi xuất hiện các giai cấp và đấu tranh giai cấp, quần chúng lao động luôn luôn ước mơ, mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, họ […]

Điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác?

Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác? 1) Điều kiện kinh tế-xã hội a) Vào cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, cuộc cách mạng công nghiệp xuất hiện và lan rộng ra các nước tây Âu tiên tiến không những làm cho phương thức sản xuất tư […]