Tag Archives: Chiến lược

Phương hướng và giải pháp phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa thông qua tại Đại hội XI

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 thông qua tại Đại hội XI của Đảng đã xác định mục tiêu “Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế” . Trên cơ sở mục tiêu chiến lược, Báo cáo chính trị của […]

6 định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII

Trong quá trình đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta đã nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII đã đề ra sáu định hướng chiến lược phát triển giáo dục và […]

Chiến lược phát triển Kinh tế – Xã hội 10 năm 2011 – 2020

1. Về mục tiêu của Chiến lược a. Mục tiêu tổng quát Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị – xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng […]