Tag Archives: câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh

Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Câu 1: Trình bày điều kiện lịch sử – xã hội tác động đến quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh:[/box] Xã hội VN – Xã hội VN thế kỷ XIX cho đến khi trước khi Pháp xâm lược vẫn là một xã hội phong kiến, […]

Câu 25: Ý nghĩa thắng lợi của cuộc khắng chiến chống Pháp xâm lược

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 25: Ý nghĩa thắng lợi của cuộc khắng chiến chống Pháp xâm lược[/box] – Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi đã khẳng định sức mạnh và truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta. Sức mạnh của ý chí tự lực tự cường của […]

Câu 20: Phân tích nguồn gốc hình thành và phát triển tư tưởng HCM

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Phân tích nguồn gốc (thực tiễn, lý luận, phẩm chất cá nhân) hình thành và phát triển tư tưởng HCM?[/box] Nguồn gốc thực tiễn 1. Thực tiễn Việt Nam – VN bị thực dân Pháp xâm lược (1858) => tính chất xã hội, mâu thuẫn xã hội thay đổi phải tiến […]

Câu 19: Tư tưởng Hồ Chí Minh theo quan điểm Đại hội IX của Đảng

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Phân tích khái niệm và hệ thống tư tưởng HCM theo quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng[/box] Phân tích khái niệm tư tưởng HCM theo quan điểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc […]

Câu 18: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là 1. Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ […]

Câu 17: Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng nhiệt huyết, hết lòng vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tinh thần hết sức sâu sắc, cao cả không chỉ góp phần to lớn và quyết định vào thắng lợi của dân tộc trong những năm qua mà […]

Câu 16: TT Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của Chủ nghĩa xã hội

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của Chủ nghĩa xã hội. Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay?[/box] […]

Câu 15: Luận điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Luận điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.[/box] Cơ sở hình thành: TTHCM về ĐCSVN bắt nguồn từ học thuyết của CN Mác về ĐCS mà trực tiếp là học thuyết về Đảng kiểu mới của g/c công nhân đã được LêNin đưa ra từ những năm […]

Câu 14: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, các chuẩn mực đạo đức và các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới.[/box] 1. Nguồn gốc hình thành a, Truyền thống đạo đức của dân tộc VN – Đạo đức luôn luôn khuyên con ng sống […]

Câu 13: Trình bày nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 13: Trình bày nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh[/box] a. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc – Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một tính chất của mọi người dân Việt và đây là một […]