Home / Tag Archives: cau hoi duong loi cach mang (page 4)

Tag Archives: cau hoi duong loi cach mang

Câu 22: Ý nghĩa thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945

* Ý nghĩa thắng lợi đối với dân tộc – Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lần đầu tiên giành thắng lợi ở một nước thuộc địa. Với thắng lợi của Cách mạng …

Read More »

Câu 16: Luận cương chính trị tháng 10/1930

Luận cương chính trị 10/1930  – Trên cơ sở khẳng định tính chất xã hội Đông Dương là xã hội nửa phong kiến, luận cương đã chỉ rõ phương hướng là làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sau đó bỏ qua thời kỳ phát triển tư bản chủ …

Read More »