Home / Tag Archives: cau hoi duong loi cach mang (page 2)

Tag Archives: cau hoi duong loi cach mang

Câu 48: Văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước

– Một là: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội .vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội + Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội + Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển: Nguồn lực …

Read More »

Câu 44: Cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp

Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – Làm cho nó phù hợp với các yêu cầu và nguyên tắc của kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho nó vận hành thông suốt và hiệu quả. …

Read More »