Home / Tag Archives: cau hoi đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Tag Archives: cau hoi đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Câu 60. Phương châm đối ngoại của đảng

– Bảo đảm lợi ích của dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững trắc Tổ quốc XHCN,thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của VN. – Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hoá, …

Read More »

Câu 59. Nhiệm vụ, mục tiêu đối ngoại của Đảng

Nhiệm vụ. – Giữ vững môi trường hoa binh, ổn định: tạo điều kịen thuận lợi cho công cuộc đổi mới phát triển kinh tế- xa hội la lợi ích cao nhất của Tổ Quốc. – Mở rộng đối ngoại va hội nhập kinh tế quốc tế.Kết hợp nội lực va …

Read More »

Câu 49: Quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần

Khái niệm văn hoá là nền tảng tinh thần có từ NQTW 4 Ngày 14/1/1993 (khoá VII) Đây là lần đầu tiên, Đảng ta ra một NQ riêng về văn hoá. Tên NQ: “Về một số nhiệm vụ văn hoá văn nghệ những năm trước mắt”, đến văn kiện ĐH …

Read More »