Tag Archives: cam tinh dang

Vì sao hiện nay Việt Nam không chấp nhận đa nguyên, đa đảng

Các khái niệm : *** Nguyên: là hệ tư tưởng. *** Đa Nguyên: là nhiều hệ tư tưởng, lập trường Hiện nay ĐCSVN chỉ lấy mình CN Mác-Lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Vì vậy VN không chấp nhận đa nguyên. […]

Vai trò của Đảng trong bối cảnh xã hội hiện nay

Trải qua lịch sử đấu tranh cách mạng, nhất là trải nghiệm thực tiễn lãnh đạo và cầm quyền, Đảng đã có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và đúc rút được những bài học quý giá. Trước tình hình mới và yêu cầu mới hiện nay, Đảng đã xác định, phải […]

Bài thu hoạch Cảm Tình Đảng 7/2016

Câu 2: Đồng chí cho biết nội dung và ý nghĩa của việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như […]

Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người Đảng viên trong giai đoạn mới

Để làm tốt công tác dân vận, mỗi đảng viên căn cứ điều kiện cụ thể ở địa phương, vị trí công tác làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: Một là, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. – “Trọng dân” là điểm đầu tiên, điểm […]

Phương hướng phát triển Kinh tế – Xã hội của Đại hội XI

Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, trong 5 năm tới, 2011-2015 có vai trò rất quan trọng, tạo nền tảng cho quá trình đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện […]

Bài thu hoạch cảm tình Đảng điểm 10

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG Câu 1: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên như thế nào? Câu 2: Những nội dung cơ bản về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? […]

Bài thu hoạch cảm tình Đảng 4 – 2016

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG Câu 1: Phân tích những đặc trưng cơ bản của mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng? Câu 2: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?

Những điều bổ ích tiếp thu được sau khi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

  Sau khi kết thúc hoa học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Cá nhân em cảm nhận được đây là một khóa học rất có ý nghĩa, rất bổ ích. Khóa học đã đáp ứng được nhiều điều hay mà trước đây em chưa biết hoặc biết một cách chung chung, không sâu, […]

Bài thu hoạch cảm tình Đảng mới nhất

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày 5 bài học lớn của cách mạng Việt nam được nêu trong Cương lĩnh năm 1991. Phân tích bài học mà đồng chí thấy tâm đắc nhất. Ý nghĩa của bài học này đối với công việc của đồng chí ? Câu 2 : Bản chất giai cấp […]

Bản chất giai cấp công nhân trong Điều lệ Đảng

Câu 2: Bản chất giai cấp công nhân của Đảng được thể hiện ở những điểm chủ yếu nào trong Điều lệ Đảng? BÀI LÀM Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nên công nghiệp hiện đại với […]