Tag Archives: cách mạng tháng 8 năm 1945

Câu 22: Ý nghĩa thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 22: Ý nghĩa thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945?[/box] * Ý nghĩa thắng lợi đối với dân tộc – Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lần đầu tiên giành thắng lợi […]

Câu 21: Kết quả thắng lợi của cách mạng Tháng 8 năm 1945

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 21: Kết quả thắng lợi của cách mạng Tháng 8 năm 1945?[/box] – Thắng lợi này đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân pháp trong gần 1 thế kỉ, lật nhào chế độ quân chủ hàng mấy nghìn năm và ách thống trị của phát xít Nhật, lập […]

Câu 20: Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 20: Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945?[/box] Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ người nô lệ trở thành […]