Home / Tag Archives: cách mạng tháng 8 năm 1945

Tag Archives: cách mạng tháng 8 năm 1945

Câu 22: Ý nghĩa thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945

* Ý nghĩa thắng lợi đối với dân tộc – Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lần đầu tiên giành thắng lợi ở một nước thuộc địa. Với thắng lợi của Cách mạng …

Read More »