Tag Archives: bồi dưỡng nhận thức

Những điều bổ ích tiếp thu được sau khi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

  Sau khi kết thúc hoa học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Cá nhân em cảm nhận được đây là một khóa học rất có ý nghĩa, rất bổ ích. Khóa học đã đáp ứng được nhiều điều hay mà trước đây em chưa biết hoặc biết một cách chung chung, không sâu, […]