Tag Archives: biện chứng

Câu 34: Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trả lời 1. Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn – Lý luận: […]

Câu 12: Con đường biện chứng của quá trình nhận thức?

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Con đường biện chứng của quá trình nhận thức?[/box] Chủ nghĩa duy vật biện chứng coi nhận thức không phải là sự phản ánh đơn, thụ động, mà là một quá trình gắn liền với hoạt động thực tiễn. Quá trình đó đã được Lênin chỉ ra như sau: “Từ trực […]