Tag Archives: bảo vệ nền độc lập

Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền và bảo vệ nền độc lập như thế

– Ngay từ khi mới ra đời, với đường lối cứu nước đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ, đoàn kết chung quanh mình tất cả các giai cấp và các tầng lớp nhân dân yêu nước, xây dựng nền lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp, đấu tranh chống thực dân Pháp […]