Tag Archives: 2011 – 2020

Chiến lược phát triển Kinh tế – Xã hội 10 năm 2011 – 2020

1. Về mục tiêu của Chiến lược a. Mục tiêu tổng quát Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị – xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng […]