Home / Tag Archives: 1975-1985

Tag Archives: 1975-1985

Câu 30: Công tác đối ngoại của Đảng 1975-1985

* Công tác đối ngoại  – Trong 10 năm trước đổi mới, quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa được tăng cường, trong đó đặc biệt là với Liên Xô. + Ngày 29-6-1978, Việt Nam gia nhập hội đồng tương trợ kinh tế …

Read More »