Tag Archives: 10 năm 2011-2020

Phương hướng và giải pháp phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa thông qua tại Đại hội XI

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 thông qua tại Đại hội XI của Đảng đã xác định mục tiêu “Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế” . Trên cơ sở mục tiêu chiến lược, Báo cáo chính trị của […]