Câu 50: Quan điển của Đảng về vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới

Admin 15/06

Câu 50: Quan điểm của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới đất nước?

– Một là: Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội
+ Kế hoạch phát triển kinh tế phải tính đến mục tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội có lien quan trực tiếp.phải tính đến các tác động và hậu quả xã hội có thể xảy ra để chủ động xử lí.
+ Phải tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội

– Hai là: Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ,công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển.
+ Nhiệm vụ gắn kết này không dừng lại như một khẩu hiệu,móa thột lời khuyến nghị mà phải được pháp chế thành các thể chế có tính cưỡng chế,buộc các chủ thể phải thi hành
+ Các cơ quan ,các chủ thể phải triệt để thi hành.phát triển bền vững phát triển “sạch”,phát triển hài hòa,không chạy theo số lượng tăng trưởng bằng mọi giá.

– Ba là: Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế,gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ,giữa cống hiến và hưởng thụ.
+ Chính sách xã hội có vị trí vai trò độc lập tương đối với kinh tế,nhưng không thể tách rời trình độ phát triển kinh tế, cũng không thể dựa vào viện trợ như thời bao cấp.
+ Trong chính sách xã hội phai gắn bó giữa quyền lợi và nghĩa vụ,giữa cống hiến và hưởng thụ.Đó là một yêu cầu của công bằng xã hội và tiến bộ xã hội.

– Bốn là: Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu nười gắn với chỉ tiêu phát triển con người(HDI),và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vục xã hội
– Giải quyết chính sách xã hội theo tinh thần xã hội hóa.

Bạn đang xem bài viết số 50 trong 60 bài viết của ngân hàng đề thi môn Đường lối cách mạng ĐCS. Bạn có thể tải trọn bộ câu hỏi tại: Đề thi môn Đường lối cách mạng ĐCS VN

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận