Kiến thức cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Admin 30/01

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập?

Trả lời: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Mục đích lý tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời: Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh công bằng và văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

>>>>> Bài thu hoạch cảm tình Đoàn loại giỏi (năm 2016)

Tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời: Điều lệ Đoàn khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của Thanh niên Việt Nam, do Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện”. điều này đã phản ánh đầy đủ Đoàn là là một tổ chức thanh niên Cộng sản mang tính giai cấp của công nhân và tính quần chúng rộng rãi của thanh niên Việt Nam. Thông qua việc mở rộng các hoạt có tính chất xã hội mỗi đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn thể hiện tính tiên tiến, vai trò nòng cốt của mình trong phong trào thanh niên và các hội của thanh niên.

Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?

– Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng CSVN, bổ sung đảng viên, cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn luôn xác định nhiện vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.

– Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên: Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triên nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

– Đoàn là người đại diện, chăm lo vào bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên.

Cờ Đoàn được thể hiện thế nào?

– Nền đỏ
– Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba ( 2/3) chiều dài.
– Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn.
– Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm( 2/5) chiều rộng cờ.

Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn?

Trả lời: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đã tổng kết ý nghĩa của huy hiệu Đoàn: “Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”.

Bài ca chính thức của Đoàn?

– Là bài hát: Thanh niên làm theo lời Bác. Nhạc và lời: Hoàng Hoà. Bài hát được đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI quyết định làm bài hát chính thức của Đoàn.
– Đoàn ca được sử dụng trong các dịp lể hội của Đoàn; Đại hội và sinh hoạt Đoàn.

Ngày thành lập Đoàn và những lần đổi tên?

Trả lời:
– Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26 – 3 – 1931
– Từ ngày thành lập đến nay Đoàn đã qua những lần đổi tên sau:
+ Đoàn TNCS Đông Dương ( 1931 -1936 )
+ Đoàn thanh niên Dân chủ (1937- 1939)
+ Đoàn thanh niên Phản đế ( 1939 -1941 )
+ Đoàn thanh niên cứu quốc (1941-1956)
+ Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam (1956-1970)
+ Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (1970-1976)
+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (từ 1976 đến nay)

Người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có những đặc trưng gì?

Trả lời: Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh là thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

>>> Bài Thu Hoạch Lớp Cảm Tình Đảng ( Loại Giỏi 2015)

Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có mấy nhiệm vụ?

Trả lời: Đoàn viên có 3 nhiệm vụ:
– Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Chấp hành nghiên chỉnh điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn.
– Gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chímh quyền.
– Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.
– Mỗi đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đều phải có sổ đoàn viên, huy hiệu Đoàn và thẻ đoàn viên.

Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có những quyền gì?

Trả lời: Đoàn viên có 3 quyền:
– Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt để phấn đấu và trưởng thành.
– Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.
– Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.

Tổ chức cơ sở Đoàn có những nhiệm vụ gì?

Trả lời: Tổ chức cơ sở Đoàn có 3 nhiệm vụ:
– Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
– Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vi.
– Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các Hội của thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Tổ chức cơ sở Đoàn có những quyền hạn gì?

Trả lời: Tổ chức cơ sở Đoàn có các quyền:
– Kết nạp đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp; giới thiệu cán bộ, đoàn viên, đoàn viên vào quy hoạch đào tạo sử dụng cán bộ của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức kinh tế, xã hội.

– Tổ chức các hoạt động, các phong trào nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của tuổi trẻ; liên kết, phối hợp với các ngành, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội tạo sức mạnh đồng bộ trong công tác thanh niên.

– Tổ chức các hoạt động tạo thêm việc làm và thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Đoàn; được sử dụng con dấu hợp pháp.

Điều kiện để kết nạp đoàn viên là gì?

Trả lời:
– Thanh niên Việt Nam tuổi từ 15-30.
– Không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội.
– Tích cực trong học tập, lao đông, hoạt động xã hội và bảo vệ tổ quốc.
– Thừa nhận điều lệ Đoàn.
– Tự nguyên hoạt động trong một tổ chức cơ sở cuả Đoàn.
– Có lý lịch rõ ràng.
– Thủ tục xét kết nạp đoàn viên:
– Đơn tự nguyện xin vào Đoàn.
– Sơ yếu lý lịch.
– Một đoàn viên cùng công tác sinh hoạt ít nhất ba tháng giới thiệu và bảo đảm (nếu là đội viên thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thì do tập thể chi đội giới thiệu) nếu là hội viên thì do chi hội LHTN hay chi hội sinh viên giới thiệu.
– Hội nghị chi đoàn xét, đồng ý kết nạp với sự biểu quyết tán thành của quá nửa( 1/2) so với tổng số đoàn viên trong chi đoàn và được Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định phê chuẩn.

Tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm mấy cấp?

Trả lời: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức theo hệ thống 4 cấp như sau:
– Tổ chức cơ sở Đoàn (Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).
– Huyện Đoàn và tương đương.
– Tỉnh Đoàn và tương đương.
– Trung ương Đoàn.
– Trường hợp cần thiết, BCH Đoàn các cấp có thể thành lập tổ chức Đoàn hoặc Ban cán sự Đoàn ngành, khu vực theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Nội dung cơ bản của phong trào “Thanh niên lập nghiệp”?

Trả lời:
– Đa dạng hoá các hình thức và nội dung dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, hướng nghiệp cho thanh thiếu niên khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
– Phát triển các đội hình, mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội như TNXP, khu kinh tế thanh niên, làng thanh niên, các dự án giải quyết việc làm cho thanh niên.
– Tham gia chương trình khuyến nông và triển khai phong trào thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi, trên cơ sở ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới.
– Phát triển phong trào “Học tập vì ngày mai lập nghiệp” trong thanh niên học sinh, sinh viên.
– Phát triển phong trào CKT( chất lượng, kiểu dáng, tiết kiệm) trong các ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.
– Tham gia có hiệu quả các công trình trọng điểm của nhà nước ở địa phương.

Nội dung cơ bản của phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”?

Trả lời:
– Giáo dục tình hình, nhiệm vụ và trách nhiệm của tuổi trẻ với công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
– Đẩy mạnh phong trào thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.
– Phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự trị an trên địa bàn; hướng dẫn thanh thiếu niên biết tự bảo vệ mình trước sự cám dỗ của các tệ nạn xã hội.
– Đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, làm tốt công tác hậu phương quân đội.
– Phong trào rèn luyện thân thể, sẵn sàng lao động và bảo vệ Tổ quốc.
– Thực hiện nếp sống văn minh, tích cực tham gia vận động Dân số – Sức khoẻ – Môi trường.

Muốn giới thiệu kết nạp thanh niên vào Đoàn, mỗi đoàn viên cần phải làm những việc gì?

Trả lời: Một trong những nhiệm vụ của đoàn viên là chủ động phát triển đoàn viên mới. Đây là một việc rất công phu, có thể qua các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1:
– Tiếp cận thanh niên, tìm hiểu tâm tư nguyện vong, nghề nghiệp, cuộc sống của thanh niên.
– Vận động thanh niên tham gia các chương trình hoạt động thích hợp do Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội sinh viên đề xướng.
– Tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên

Giai đoạn 2:
– Bồi dưỡng giúp thanh niên tìm hiểu Điều lệ Đoàn.
– Thử thách, rèn luyện thanh niên thông qua hoạt động phong trào (ít nhất 3 tháng).
– Hướng dẫn thanh niên tự nguyện làm đơn xin gia nhập Đoàn và tự giới thiệu về bản thân cho chi đoàn biết (theo mẫu sổ đoàn viên).

Giai đoạn 3:
– Hoàn chỉnh hồ sơ và đề nghị chi đoàn xem xét kết nạp thanh niên vào Đoàn.
– Tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đoàn viên mới phấn đấu tiến bộ.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận