Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam

Thành quả vĩ đại của dân tộc, của đất nước ta trong hơn tám thập kỷ qua gắn liền với vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng. Thực tế lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại và hoạt động vì một mục tiêu duy nhất là độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, làm tất cả chỉ vì hạnh phúc, quyền sống, quyền tự do và làm chủ của nhân dân – đó là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh…

1. Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông, suốt 85 năm qua kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhìn lại những chặng đường dài thăng trầm của lịch sử, nhân dân ta đã đúc kết, rút ra một chân lý: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam do nhiều yếu tố tạo thành, song nhân tố chủ yếu, quan trọng và quyết định nhất chính là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó là chân lý mang tầm thời đại, là sự khẳng định cả về phương diện lịch sử và lý luận.

Trong thời kỳ đầu của cách mạng, chỉ với 15 tuổi đời và hơn 5000 Đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên kỳ tích của cách mạng Tháng Tám; vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ năm 1954 chúng ta đã viết trọn vẹn bản anh hùng ca “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Tiếp đến là cuộc trường chinh chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm, 9 năm chiến đấu giúp bạn Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 giành độc lập, thống nhất đất nước và cứu cả một dân tộc thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Việt Nam trở thành biểu tượng của lương tri thời đại, là ngọn cờ tiên phong của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội trong đống tro tàn đổ nát của chiến tranh, nhân dân ta chưa được hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng, đất nước thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà lại phải bước vào một cuộc chiến tranh mới.

Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, cùng với chính sách bao vây, cấm vận tàn bạo và thâm độc của kẻ thù là hai gọng kìm nhằm tiêu diệt cách mạng nước ta. Khó khăn chồng chất khó khăn, vận mệnh của Tổ quốc ở thời khắc ấy như “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng với bản lĩnh và trí tuệ của một Đảng Mác xít – Trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc, Đảng ta một lần nữa đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn thách thức.

>>> Bài cảm tình Đảng loại giỏi 2015

Bằng đường lối sáng tạo, kết hợp tốt sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, trí tuệ và vật chất của khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức tốt nhiệm vụ cải tạo và phát triển nền kinh tế kết hợp với củng cố tăng cường sức mạnh quốc phòng toàn dân, đánh thắng hai cuộc chiến tranh biên giới, đưa đất nước ta ra khỏi suy thoái kinh tế.

Nhờ đó, nước ta đã vượt qua giai đoạn sóng gió, khủng hoảng, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, từng bước phát triển kinh tế, ổn định xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế, tạo tiền đề gợi mở để Đảng ta nghiên cứu tìm hướng đi mới cho công cuộc xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) là một bước ngoặt lịch sử trong việc đổi mới tư duy và đường lối phát triển đất nước của Đảng. Với sự thay đổi nhận thức về cơ chế, phương thức vận hành nền kinh tế và nhận thức về vị thế của nước ta trong điều kiện toàn cầu hóa, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới, từng bước “mở cửa”, hội nhập quốc tế.

lanh-dao-dung-dan

Trong quá trình chuyển đổi cơ chế nền kinh tế, chúng ta đã phải đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn: CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ; các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hoà bình“, tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, tấn công phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, nhằm gây mất ổn định chính trị, lật đổ chế độ XHCN ở nước ta.

Trong bối cảnh đó, Đảng đã kịp thời phân tích, nhận định, đánh giá đúng tình hình, nắm vững những yếu tố tác động đến an ninh, quốc phòng, nhận thức rõ đối tượng, đối tác, thực hiện chiến lược đại đoàn kết dân tộc với phương châm thêm bạn, bớt thù, tôn trọng quyền tự do dân chủ của nhân dân, đi đôi với phân hoá cao độ kẻ thù, tập trung mũi nhọn vào kẻ thù chủ yếu.

Đảng đã khẳng định xây dựng đất nước phải gắn chặt với bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ; chiến thắng giặc ngoài gắn chặt với đánh bại thù trong. Đảng luôn nêu cao mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, giữ vững những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH.

Từ bài học kinh nghiệm về sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, Đảng đã tăng cường củng cố vững chắc nền tảng an ninh, quốc phòng, đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững của chế độ; đồng thời nhận thức rõ sự bền vững của chế độ không chỉ phụ thuộc vào yếu tố an ninh, quân sự mà còn có các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội; chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới, phát triển là nền tảng vững chắc của an ninh, quốc phòng; an ninh, quốc phòng vững chắc là điều kiện ổn định, phát triển đất nước về mọi mặt.

Với tầm tư duy sắc bén đó, Đảng đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta vượt qua mọi thách thức, đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế – xã hội, duy trì được sự phát triển ổn định vững chắc, phá vỡ thế bao vây cô lập của các thế lực thù địch.

2. Có được thành quả cách mạng to lớn đó, trước hết là do Đảng ta luôn biết kế thừa, vận dụng sáng tạo, phát triển các luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về đấu tranh giành chính quyền và giữ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng. V.I Lênin đã từng chỉ rõ: một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết bảo vệ; và nguyên tắc cơ bản nhất là Đảng Cộng sản phải lãnh đạo chặt chẽ quân đội, công nông và sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong mọi hoàn cảnh.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng và nguyên lý trên, Đảng đã lãnh đạo xây dựng các lực lượng vũ trang cách mạng, tập trung chăm lo xây dựng lực lượng Công an, Quân đội ngày càng lớn mạnh; nhất quán và kiên trì quan điểm tăng cường quốc phòng, giữ vững ANQG, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thổng chính trị mà nòng cốt là lực lượng vũ trang. Mỗi khi tình hình thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, Đảng ta đều kịp thời có các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược quan trọng để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và định hướng phát triển kinh tế – xã hội.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, Đảng đã đề ra và luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Mặc dù có lúc có nơi, Đảng cũng đã vấp phải những sai lầm, khuyết điểm nhưng với bản lĩnh của mình, Đảng đã dám nhìn thẳng vào sự thật để sửa chữa khắc phục, luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự đổi mới để phát triển.

>>> Xem thêm: Vai trò Đảng cộng sản Việt Nam

Qua khó khăn thử thách, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh chính trị kiên cường, tư duy lãnh đạo đúng đắn, linh hoạt sáng tạo, phương châm chỉ đạo kiên quyết, chiến lược kiên định, sách lược mềm dẻo, khôn khéo, nghệ thuật lãnh đạo chỉ đạo sắc sảo, sáng tạo; huy động được sức mạnh tổng hợp của dân tộc, của thời đại, của cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo đó của Đảng chính là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta có nhiều thuận lợi từ kết quả đạt được của 30 năm đổi mới, nhưng vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, nguy cơ, tác động trực tiếp tới sự ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đặt ra những yêu cầu rất lớn đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, đòi hỏi Đảng phải giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt, đồng thời đảm bảo tính đúng đắn, sáng tạo, sáng suốt trong mọi chủ trương, đường lối, quyết định lãnh đạo, chỉ đạo. Muốn vậy, một mặt Đảng phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bản lĩnh cầm quyền của mình, mặt khác cần phải quyết liệt đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

3. Để hoàn thành sứ mệnh trên, theo chúng ta cần tập trung quyết liệt một số nhiệm vụ sau:

1. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng Cộng sản Việt Nam phải tăng cường giáo dục toàn Đảng giữ vững bản chất cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào lãnh đạo, giải quyết các nhiệm vụ cụ thể của cách mạng phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước trong từng giai đoạn.

Kiên định về mục tiêu và nguyên tắc chiến lược, linh hoạt mềm dẻo về sách lược. Đảng cần tiếp tục đổi mới, phát triển tư duy nghệ thuật lãnh đạo Nhà nước và xã hội phù hợp với điều kiện của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và ứng phó với các thách thức, nguy cơ, bảo đảm vừa giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân.

Quán triệt quan điểm kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; lấy ổn định chính trị, ổn định xã hội để phát triển kinh tế và lấy kinh tế làm nền tảng để đảm bảo an ninh, quốc phòng. Phát huy mạnh mẽ nội lực là nhân tố quyết định, tranh thủ tối đa mọi thuận lợi từ bên ngoài.

Đặc biệt chú trọng xây dựng sức mạnh tổng hợp của đất nước về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, lực lượng vũ trang làm nòng cốt; không ngừng củng cố quốc phòng, an ninh, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Xác định đúng đắn quan điểm về đối tác, đối tượng; tăng cường hợp tác, tạo thế đan xen lợi ích chiến lược giữa nước ta với các nước, tránh xung đột, đối đầu, tránh bị cô lập, phụ thuộc. Nâng cao chất lượng dự báo, nắm chắc tình hình; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố có thể dẫn đến đột biến, bất lợi; luôn nêu cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ.

2. Không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; kết hợp chặt chẽ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, kiên quyết đập tan mọi mưu đồ của các thế lực thù địch đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập,

Mục tiêu của các thế lực thù địch là bằng mọi thủ đoạn tìm cách phá hoại, làm suy yếu, từng bước làm cho Đảng ta tự biến chất, tự chuyển hóa, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam, thiết lập ở nước ta chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập theo mô hình các nước phương Tây. Do đó, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Đảng ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định sự nghiệp cách mạng, xét về cả trước mắt và lâu dài.

Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. Chú trọng xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc và đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác Đảng thật sự theo hướng chuyên môn hóa với bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ cao.

Nghiên cứu, đề xuất kiện toàn về cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, đội ngũ lãnh đạo và tăng cường số lượng cán bộ chuyên trách theo Hướng dẫn số 14 của Ban Tổ chức Trung ương. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng. Tăng chỉ tiêu đào tạo chuyên ngành Xây dựng Đảng cho các trường có đủ tiêu chuẩn điều kiện, để bổ sung cán bộ làm công tác đảng cho các cơ quan, ban Đảng và cấp ủy các cấp.

Xây dựng mô hình hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận cùng làm nhiệm vụ công tác đảng ở các bộ, ngành, địa phương, tránh tình trạng chia cắt, khép kín. Có chế độ, chính sách đặc thù đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng để thu hút và tạo sự yên tâm, gắn bó của các bộ với sự nghiệp xây dựng Đảng.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là ở các vùng chiến lược, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái; đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, ngăn chặn xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Định kỳ tổ chức để nhân dân góp ý xây dựng Đảng thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, lấy ý kiến nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền các cấp.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cốt lõi là công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở, trong đó cơ bản nhất là phải bảo vệ vững chắc cơ sở tư tưởng – chính trị, bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm, nguyên tắc hoạt động của Đảng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Các cấp ủy Đảng cần có các biện pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của từng cơ quan, tổ chức Đảng và khả năng “tự đề kháng” của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động phá hoại tư tưởng, thâm nhập, chuyển hóa, lũng đoạn nội bộ Đảng, làm tha hóa cán bộ Đảng, Nhà nước.

Tập trung đấu tranh chống các quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng. Chủ động vận dụng tư tưởng, lý luận cách mạng sắc bén để đánh bại tư tưởng, lý luận phản động; lấy chính nghĩa và sự thật đánh bại sự xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo Đảng, Nhà nước, lãnh tụ và cán bộ cao cấp của ta; bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, không để kẻ địch lợi dụng kích động. Phát hiện, bóc gỡ, vô hiệu hóa cơ sở nội gián trong nội bộ. Đấu tranh lên án và kiên quyết xử lý theo quy định của Đảng, của pháp luật đối với những người có thái độ, hành vi đi ngược lại lợi ích của Đảng, của đất nước, bất kể người đó là ai, ở cấp nào.

3. Giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao.

Đây là nguyên tắc cơ bản nhất, quyết định đến phương hướng chính trị, bản chất giai cấp công nhân, nội dung phương thức hoạt động và mục tiêu chiến đấu của lực lượng vũ trang, đảm bảo cho Đảng luôn nắm chắc mọi nguồn lực, lãnh đạo chặt chẽ, xây dựng LLVT tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, có đủ sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù.

Xây dựng tổ chức bộ máy Quân đội nhân dân theo hướng cân đối giữa các quân, binh chủng, bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng thường trực và lực lượng động viên. Tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, cơ động, có sức mạnh chiến đấu cao…

Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục điều chỉnh, bố trí lực lượng, tăng cường cho Công an cấp huyện, đơn vị trực tiếp chiến đấu, ưu tiên hiện đại hóa cho lực lượng an ninh, tình báo và cảnh sát cơ động…

Tăng cường cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng – lý luận, vạch trần bản chất phản động đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Hiện nay, đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng – lý luận, chống âm mưu, hoạt động đòi “phi chính trị hoá” LLVT đã trở thành mặt trận nóng bỏng, gay go, quyết liệt.

Nhiệm vụ cơ bản của cuộc đấu tranh này là ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân; vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của âm mưu “phi chính trị hóa” “phi đảng hóa” LLVT; góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lý luận, cán bộ chính trị trong LLVT có đủ phẩm chất và năng lực, trình độ chuyên môn, nhạy bén về chính trị, sắc sảo về lý luận để phản bác, đấu tranh có hiệu quả với luận điệu sai trái phản động của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, sớm kết luận những vấn đề mới và bức xúc từ thực tiễn đấu tranh với âm mưu, hoạt động đòi “phi chính trị hóa” LLVT.

4. Các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang thực hiện tốt chức năng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tăng cường và đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, bên cạnh việc Đảng đề các đường lối, chủ trương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đúng đắn, sáng suốt còn đòi hỏi các cơ quan Đảng, Nhà nước phải phát huy hiệu quả hoạt động, đưa đường lối, chủ trương đó đi và cuộc sống và thực hiện thắng lợi trong thực tiễn.

Năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được thể hiện trước hết ở khả năng vạch ra cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn để lãnh đạo đất nước, dẫn dắt cả dân tộc đi lên, tránh được nguy cơ sai lầm về đường lối. Đây là vấn đề cốt tử trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Các cơ quan tham mưu của Đảng phải giúp Đảng xây dựng và đề ra các chủ trương, đường lối phù hợp, đảm bảo trí tuệ, đúng đắn, chặt chẽ, không để kẻ địch và các loại đối tượng xấu lợi dụng, tác động làm sai lệch quan điểm của Đảng, ý chí của Nhà nước và nhân dân, làm chuyển hóa chế độ ta, vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng thông qua hoạt động xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật.

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Chú trọng đổi mới toàn diện các mặt công tác, nắm chắc tình hình, dự báo và phân tích đánh giá đúng đắn tình hình để làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, quản lý, điều hành sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế – xã hội. Hướng dẫn và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về an ninh, quốc phòng ở cấp ủy, chính quyền các cấp.

Phát huy vai trò nòng cốt huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ vị trí cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng.

Trực tiếp, chủ động tổ chức phòng ngừa và đấu tranh kiên quyết với các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động, các loại tội phạm và giải quyết tốt các vấn đề an ninh xã hội, không để bị động, bất ngờ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc. Tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, chệch hướng xã hội chủ nghĩa; quản lý chặt chẽ công tác xuất bản, báo chí, phát thanh, truyền hình đảm bảo đúng đường lối của Đảng, giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

5. Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Mọi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc khác trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, khắc phục các biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phai nhạt lý tưởng; ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên soi chiếu, tự kiểm điểm, liên hệ theo chức trách nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình, khắc phục sửa chữa nghiêm túc gắn với việc thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tổ chức Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên chỉ thực sự vững mạnh về chính trị khi hệ tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng trở thành nền tảng, định hướng chính trị nhất quán trong mọi hoạt động. Vì vậy, các cấp ủy đảng cần tăng cường và đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và nhận thức đúng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đất nước trong tình hình hiện nay.

Từ đó, xây dựng niềm tin vững chắc cho cán bộ, đảng viên và người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; để mỗi người đều có ý thức rèn luyện, xây dựng lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, không dao động trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù; chủ động đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ cuộc sống hòa bình, ổn định của nhân dân.

4. Thành quả vĩ đại của dân tộc, của đất nước ta trong hơn tám thập kỷ qua gắn liền với vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng. Thực tế lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại và hoạt động vì một mục tiêu duy nhất là độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, làm tất cả chỉ vì hạnh phúc, quyền sống, quyền tự do và làm chủ của nhân dân – đó là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh. Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo cách mạng như thực hiện một trọng trách lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao phó, ủy thác, là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngày nay trong công cuộc đổi mới, hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta tiếp tục phát huy sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại, không ngừng nâng cao bản chất cách mạng, bản lĩnh trí tuệ, sức chiến đấu, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng, chúng ta có đủ cơ sở và niềm tin vững chắc vào những thắng lợi tiếp theo.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.