Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Admin 10/04

Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ khi ra đời đã đảm nhận sứ mệnh là tổ chức lãnh đạo duy nhất của cách mạng nước ta. Điều đó đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định và trở thành yếu tố quyết định nhất cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

Ra đời ngày 3.2.1930, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Đảng ta đã lãnh đạo và cùng dân tộc vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, mất mát, hy sinh để giành độc lập dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân.

Cùng với sự kiện thành lập Đảng, Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng ta đã được Hội nghị thành lập Đảng thông qua, tuy là Chính cương vắn tắt nhưng đã chỉ rõ con đường đúng đắn, sáng tạo, phù hợp xu thế phát triển, đáp ứng đúng nhu cầu về mục tiêu đường lối cách mạng, quan điểm về giai cấp, dân tộc. Từ đó chấm dứt tình trạng khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng và đường lối cứu nước, cứu dân trong cảnh mất nước, nô lệ đang diễn ra, kéo dài mấy chục năm đầu thế kỷ XX.

Đã tròn 85 năm kể từ mốc son lịch sử ngày 3.2.1930, Đảng ta đã khẳng định vai trò, vị trí tất yếu, phù hợp với quy luật khách quan và mong đợi của toàn dân tộc – đó là lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước và Quốc tế đang diễn ra. Sự lãnh đạo của Đảng được thực hiện thông qua cương lĩnh, đường lối, chiến lược và sách lược của Đảng; được cán bộ, đảng viên tuyên truyền, thuyết phục, vận động và tổ chức thành phong trào quần chúng, thành sức mạnh hòa quyện toàn Đảng, toàn dân đưa cương lĩnh, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trở thành hiện thực cuộc sống.

Nối tiếp “dòng chảy” về đường lối xây dựng Đảng, xây dựng đất nước của Cương lĩnh Chính trị đầu tiên, Đảng ta công bố “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH)” và Cương lĩnh sửa đổi năm 2011. Trong đó chỉ rõ: “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng làm giầu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức của mình để đủ sức giải quyết các vấn đề thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải đề phòng và chống được những nguy cơ lớn: Sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ đảng viên.” Thực tiễn cách mạng Việt Nam 85 năm qua đã chứng minh: Dù trong hoàn cảnh nào, Đảng vẫn luôn chú trọng việc chăm lo xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức, để Đảng thực sự là đội tiên phong có tổ chức, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc. Điều đó được Đảng ta khẳng định và thể hiện nhất quán trong các nội dung cơ bản:

Thứ nhất: Luôn nắm vững và thực hiện nhất quán độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đây vừa là định hướng chiến lược vừa là bài học quan trọng của Đảng trong suốt 85 năm qua, những bước đi và thành quả đạt được đã khẳng định độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là định hướng chính xác, phù hợp với mục tiêu, bước đi, hoàn cảnh cụ thể của đất nước và Quốc tế. Xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc luôn là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ hữu cơ với nhau, đó là sự xác định chính xác cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Thứ hai: Quán triệt sâu sắc quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, cách mạng chỉ thắng lợi nếu được quần chúng tham gia. “Cách mạng là công việc của dân chúng chứ không phải của một hai người; làm cách mạng để giành quyền sống, quyền làm người, quyền mưu cầu hạnh phúc, tức là quyền làm chủ của nhân dân lao động”. “Không có nhân dân thì không đủ lực lượng, không có Chính phủ thì không ai dẫn đường, vì vậy Chính phủ và nhân dân phải kết thành một khối. Gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào sức mạnh của nhân dân, đó là một trong những nhân tố quyết định sự vững mạnh của Chính quyền nhà nước và Đảng cầm quyền”. Với nhận thức đó, suốt tiến trình cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn chú trọng việc tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; “Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ đưa đến những tổn thất không lường được đối với vận mệnh đất nước”.

Thứ ba: Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết sẽ thành công.

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu, là tài sản vô giá của dân tộc kể từ ngày dựng nước và luôn kết tinh, tỏa sáng suốt chiều dài lịch sử đất nước. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc; trên nền tảng liên minh công – nông – trí thức, trở thành một nhân tố quyết định cho thành công của cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ mới và thực hiện đổi mới đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, công bằng, dân chủ, văn minh.

Thứ tư: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh Quốc tế.

Trong sự nghiệp cách mạng của mình, Đảng ta đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa quyền lợi dân tộc và nghĩa vụ Quốc tế. Sự thống nhất lợi ích chân chính của dân tộc ta với lợi ích chân chính của các dân tộc trên thế giới theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi trở thành một nhân tố thắng lợi của sự nghiệp dựng nước và giữ nước trong thời đại mới.

Thứ năm: Xây dựng Đảng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ngay từ khi ra đời, Đảng đã đảm nhận sứ mệnh là tổ chức lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam; bởi vậy, Đảng đã không ngừng làm giầu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức của mình để đủ tầm giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện chệch hướng, tiêu cực, thoái hóa; luôn chú trọng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, coi đoàn kết là yếu tố quyết định cho thành công.

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng là mốc son ghi nhận chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lớn mạnh; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đã làm nên thành công của cách mạng Việt Nam; đưa đất nước, dân tộc lên tầm cao mới, sánh vai cùng các Quốc gia, dân tộc tiên tiến trên thế giới, tiến vào thời đại văn minh của nhân loại.

Xin kính chúc Đảng ta – Đảng của dân tộc Việt Nam – bước vào tuổi 85 tràn đầy sinh lực, ngang tầm thời đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

LÊ TRỌNG
(Soạn theo: Đảng Cộng sản Việt Nam – những chặng đường lịch sử

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận