Bài thu hoạch Cảm Tình Đảng 7/2016

Admin 24/06

Đảng cộng sản -ThichHoHap

Câu 2: Đồng chí cho biết nội dung và ý nghĩa của việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên.

Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Tại sao trong quy trình phấn đầu trở thành Đảng viên, vấn đề xác định động cơ vào Đảng đúng đắn lại được đặt lên hàng đầu, lại có ý nghĩa quyết định?

Bài Làm

Câu 1:

A. Tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên được quy định trong điều lệ Đảng như sau:

Điều 2 trong điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam có ghi lại Đảng viên có nhiệm vụ:

Thứ nhất: tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng.

Thứ hai: không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Thứ ba: liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

Cuối cùng là tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Ðảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Các quyền hạn của Đảng viên được quy định trong điều 3 tại điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam như sau:

Thứ nhất, Đảng viên được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng; biểu quyết công việc của Ðảng.

Thứ hai, Đảng viên có quyền ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Ðảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Thứ ba, Đảng viên có quền phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

Cuối cùng, Đảng viên được phép trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Ðảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Ðảng.

B. Tại sao trong quy trình phấn đầu trở thành Đảng viên, vấn đề xác định động cơ vào Đảng đúng đắn lại được đặt lên hàng đầu, lại có ý nghĩa quyết định.

Để phấn đấu trở thành Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam có năm yêu cầu chính bao gồm: xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng Đảng; nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội và tích cực tham gia xây dựng Đảng cơ sở. Trong đó, việc động cơ, mục tiêu vào Đảng được đặt lên hàng đầu thể hiện sự quan trọng và tính quyết định của điều này.

Trước hết, đi phân tích ý nghĩa của cụm từ “động cơ vào Đảng”. Động cơ là yếu tố mang tác dụng thúc đẩy suy nghĩ, hành động của một cá nhân, tổ chức nào đó, “động cơ vào Đảng” theo đó sẽ tương tự dùng để trả lời cho câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Mục đích vào Đảng là gì? Như điều lệ Đảng cộng sản đã khẳng định trong chương I rằng “Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân”, động cơ vào Đảng của các cá nhân cần được thống nhất và trùng khớp với mục tiêu hoạt động và phấn đấu của Đảng cộng sản Việt Nam, sẵn sàng dốc lòng dốc sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân làm tròn nhiệm vụ “xây dựng đất nước giàu mạnh, vững đẹp, văn minh không còn chủ nghĩa người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”. Trải qua cả một quá trình dài đầy thử thách, phát triển và đổi mới, sứ mệnh của Đảng cộng sản Việt Nam dẫu không ngừng chuyển mình nhưng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Tiếp tục thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo, kém phát triển, chống áp bức bất công, đấu tranh ngăn chặn, khắc phục những tư tưởng, hành động sai trái, tiêu cực, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch cũng như bảo vệ độc lập dân tộc. Đã là Đảng viên tức là đã được nhân dân tin yêu, kì vọng và để xứng với tình cảm đó, người kết nạp Đảng phải đứng lên cho các mạng, cho nhân dân, vì những gì họ được trao cho.

>>> Bài thu hoạch Cảm Tình Đảng loại giỏi 2015

Thứ hai, việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn mang tính quyết định. Chỉ có những cá nhân thực sự giác ngộ về mục đích lý tưởng cách mạng, mới được kết nạp Đảng, còn lại các thành phần cá nhân mang động cơ thiếu trong sáng, lệch lạc, những kẻ cơ hội mang đậm chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng Đảng sẽ không để cho các phần tử trên lọt vào cũng như được thu nhận thàn Đảng viên. Bởi con người đều có những mục đích khác nhau, vấn đề tư tưởng và nhận thức sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cách ứng xử cũng như phương hướng phấn đấu của một Đảng viên, nhất là khi các Đảng viên hoàn toàn tự nguyện tham gia vào Đảng cũng đồng nghĩa với họ thừa nhận và quyết định tuân theo các điều lệ đã được ghi chép, sẵn sàng thử thách cũng như trau dồi để hoàn thiện bản thân trở thành một Đảng viên ưu tú. Trong thời kì kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay, việc con người bị tha hóa và bị ảnh hưởng mạnh bởi sức mạnh của đồng tiền cũng như danh vọng là điều khó tránh khỏi và mỗi người Đảng viên nói riêng cũng như toàn dân nói chung đều phải đương đầu với những cám dỗ đó. Nếu không có động cơ vào Đảng đúng đắn hay không thể nào vượt qua được những thử thách, những tham lam vật chất hay sự mị hoặc, mê hoặc làm nhiễm, nói xấu Đảng của thế lực phản động trong “diễn biến hòa bình” của các thể lực thù địch thì Đảng viên đó không thể tiếp tục phấn đấu hi sinh vì nhân dân lao động.

Việc kết nạp Đảng không giống như tham gia vào một nhóm hay tổ chức bởi sức nặng và trách nhiệm mỗi người Đảng viên đeo trên vai, nhưng đó tuyệt không phải gánh nặng, đó là quyền và là cơ hội để ta đứng lên xây dựng và góp phần bảo vệ đất nước tươi đẹp.

cach-mang

Câu 2: Đồng chí cho biết nội dung và ý nghĩa của việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên.

Tư tưởng Hồ Chí mình là một trong những chỉ tiêu và yếu tố quan trọng để hình thành nên nhân cách và phẩm chất đạo đức của một người Đảng viên ưu tú không chỉ trong thời kì kháng chiến mà còn trong thời xây dựng Xã hội chủ nghĩa. Đối với một sinh viên đang trong quá trình phấn đấu để trở thành một phần của Đảng cộng sản thì tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mang tính định hướng và kim chỉ Nam để hoàn thiện nhân cách, trau dồi bản thân trong đó bao gồm:

1. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do, độc lập”, để rồi phấn đấu cho “ đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần:

– Bản thân cần nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đã không quản tính mạng hi sinh vì non sông, Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất trọn vẹn hôm nay. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nền văn hóa, bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân và sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích của đất nước. Với công sức và vị trí của mình, hoàn thàn tốt trách nhiệm được giao phó, xây dự giữ vững .

– Trung với nước, hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện, làm chủ trực tiếp và tự quản cộng đồng; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị hợp tình, hợp lý của dân; khắc phục cho được thói vô cảm, lãnh đạm, thờ ơ trước những khó khăn, bức xúc… của nhân dân.
– Trung với nước, hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, góp phần dựng xây đất nước phồn vinh, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới; thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

– Trung với nước, hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch, cơ hội hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân. Đoàn kết là yêu nước, chia rẽ là làm hại cho đất nước. Mọi biểu hiện cục bộ, bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính.

– Trung với nước hiếu với dân là phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước, cho dân tộc; quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Phải có tinh thần ham học hỏi, phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta; biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong sản xuất, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mọi sự bảo thủ, trì trệ, lười học tập, ngại lao động, đòi hỏi hưởng thụ vượt quá khả năng và kết quả cống hiến là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Trung với nước, hiếu với dân yêu cầu mỗi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân – gia đình – tập thể – xã hội; quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu nước là sẵn sàng phấn đấu hy sinh cho lợi ích chung, việc gì có lợi cho dân, cho nước, cho tập thể thì quyết chí làm, việc gì có hại thì quyết không làm. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể, vì đất nước, vì nhân dân, phải nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo, không tham lam, vụ lợi, vun vén cá nhân…

2. Thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới

“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ “đối với mình”, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Người là một tấm gương mẫu mực về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Học tập và làm theo tấm gương của Người, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong giai đoạn hiện nay là:

– Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức; biết sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của Nhà nước, của tập thể, của chính mình một cách có hiệu quả.

– Thực hiện chí công, vô tư là kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng. Đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng, địa vị, giành giật lợi ích cho mình, lạm dụng quyền hạn, chức vụ để chiếm đoạt của công, thu vén cho gia đình, cá nhân…, cục bộ, địa phương chủ nghĩa. Phải thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm…

– Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư phải kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân, tư lợi, việc gì có lợi cho mình thì “hăng hái”, tranh thủ kiếm lợi, việc gì không “kiếm chác” được cho riêng mình thì thờ ơ, lãnh đạm. Không làm dối, làm ẩu, bòn rút của công, ăn bớt vật tư, tiền của của Nhà nước và của nhân dân. Phải có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, loại trừ mọi biểu hiện vô liêm, bất chính ra khỏi đời sống xã hội.

3. Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao dân chủ và kỷ luật và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn luôn quan tâm đến mọi người, gắn bó với nhân dân. Người luôn luôn phê phán “óc lãnh tụ”, phê phán thói “quan cách mạng”, phê phán những biểu hiện quan liêu, coi thường quần chúng, coi thường tập thể, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân.

– Học tập và làm theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ để “kéo bè, kéo cánh”, để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên quần chúng…, làm cho nhân dân bất bình, cần phải lên án và loại bỏ.

– Học tập đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở bất cứ cương vị nào phải gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Phải trăn trở và thấy trách nhiệm của mình khi dân còn nghèo đói. Không chỉ sẻ chia và đồng cam, cộng khổ với nhân dân, mà còn phải biết tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh của dân, tổ chức, động viên, lãnh đạo nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói nghèo. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và nhân ái, luôn luôn đòi hỏi cao ở cán bộ, đảng viên, đồng thời cũng sẵn lòng giúp đỡ cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, phát huy ưu điểm, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm.

– Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Người dạy cán bộ, đảng viên và mọi người chúng ta: không sợ khuyết điểm, không sợ phê bình, mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm, sai lầm và không có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, sẽ dẫn đến khuyết điểm ngày càng to và hư hỏng. Tự phê bình phải được coi trọng, được đặt lên hàng đầu, theo tư tưởng Hồ Chí Minh “phải nghiêm khắc với chính mình”. Phê bình phải có mục đích là xây dựng tổ chức, xây dựng con người, xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ đồng chí, quan hệ xã hội lành mạnh, trong sáng, có lý, có tình. Phải khắc phục bệnh chuộng hình thức, thích nghe lời khen, (thậm chí xu nịnh), tâng bốc nhau, không dám nói thẳng, nói thật để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đồng thời, cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân, vụ lợi mà “đấu đá”, nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ.

>>>  Bài thu hoạch cảm tình Đảng 2016 điểm 10

4. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ tình yêu thương đối với con người, với nhân loại và đoàn kết toàn nhân loại vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Nhờ đó mà nhân dân thế giới kính yêu Người, trao tặng Người danh hiệu nhà văn hóa kiệt xuất trên thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Từ chủ nghĩa quốc tế cao cả, Người đã xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và phong trào cách mạng thế giới.

– Ngày nay, trong điều kiện toàn cầu hóa, việc mở rộng tình đoàn kết quốc tế, hợp tác cùng có lợi, chủ động, tích cực hội nhập là một nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới, phấn đấu vì độc lập, hòa bình, hợp tác và phát triển

– Đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các nước khác, mở rộng hợp tác cùng có lợi, phấn đấu vì hòa bình, phát triển, chống chiến tranh, đói nghèo, bất công, cường quyền, áp đặt trong quan hệ quốc tế. Khép lại những vấn đề của quá khứ, lịch sử, xoá bỏ mặc cảm, hận thù, nhìn về tương lai, xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc.

– Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; phê phán các biểu hiện vong bản, vọng ngoại, ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết, hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn, tiến bộ; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng và trong nhân dân. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại.

(Theo Tài liệu học tập trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”)

Đặt vào trong thực tiễn của một sinh viên:

Tiếp tục phấn đấu học tập rèn luyện đạo đức củng cố phẩm chất cũng như hoàn thành tốt sứ mệnh sinh viên của mình để chuẩn bị vững chắc cả về lý luận tư tưởng đúng đắn và hành trang học thức đóng góp vào sự nghiệp, công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa đưa đất nước ta ra sánh với bốn bể năm châu, nâng cao đời sống văn hóa, vật chất cho dân tộc. Trong quá trình nỗ lực không ngừng đó phải tôn trọng, gắn kết hòa hợp với các đoàn thể, gia đình, con người xung quanh, cùng bác ái, cùng giúp đỡ và hiệp trợ những điều tốt, phải có ý chí và nhận thức được sau sắc sự hi sinh của các lớp thế hệ đi trước và hạnh phúc tự do, độc lập, chân chủ ta đang nắm trong tay, đồng thời vững vàng trước mọi lời dụ dỗ, mánh khóe của thế lực thù địch, lòng với Đảng phải “vững như kiềng ba chân” thì mới có thể học hỏi và thấm nhuần tư tưởng.

Sống phải tự tạo cho mình một tác phong và lối sống tốt, tích cực, luôn chủ động và có lòng tự trọng. Làm việc đúng theo kỉ cương phép nước, có tinh thần trách nhiệm với mỗi nhiệm vụ được đề ra, có ý thức trong việc “chí công vô tư” không được tư lợi, không được vụ lợi, sống hưởng thụ, sống thực dụng tạo nên sự trì trệ trong một tập thể. Luôn luôn phải có ý thức tự lập, tự giác, sống tiết kiệm tránh tình trạng làm cho có, ỷ lại vào người khác hoặc thoái thác, chống chế.

Làm việc và công tác hết mình cho chi bộ mình đang hoạt động, đúng phần việc, tôn trọng đoàn kết lẫn nhau, có trách nhiệm, không bao che nhưng không được gây ra các hoạt động chia rẽ hay tị nạnh. Phải rành mạch và có ý thức tự phê bình đồng thời chịu sửa lỗi thay vì nhận lỗi qua loa. Chăm chỉ tham gia các hoạt động xã hội góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên mới, năng động trẻ trung và sẵn sàng vì dân vì nước. Ngoài ra phải có thái độ sống tốt với người xung quanh.

Đặt mình vào một môi trường quốc tế hóa như ngày hôm nay, những gì có thể phấn đấu là đưa hình ảnh một đất nước đang phát triển dù còn gặp nhiều thách thức như Việt Nam ra toàn bộ cộng đồng bàn bè quốc tế thông qua các chương trình tình nguyện kèm với tình nguyện viên nước ngoài, các cuộc hội thảo, giao lưu văn hóa. Làm nổi bật lên niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước của bản thân. Cởi mở, thân thiện hợp tác, đoàn kết nhưng biết bảo vệ chính kiến của bản thân. Thông qua những hoạt động thiết thực với sinh viên như trên, vẻ đẹp và cốt lõi của “tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ được thể hiện phần nào.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận