Bài thu hoạch cảm tình Đảng – 2016

Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí.

BÀI LÀM

Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng).

>>> Xem lại cương lĩnh năm 1991

Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn:

Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu, vì dù ở đâu, vị trí nào, tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, không chỉ là mục tiêu phấn đấu, mà hơn thế, trong quá trình phấn đấu, tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn.

Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.

Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền.

Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.

Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn đó.

Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng:

Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể  quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”.

Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.

Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên, lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. Việc gì có lợi cho cách mạng, cho nhân dân thì khó mấy, kể cả hy sinh cũng làm. Việc gì có hại cho cách mạng, cho
nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. Ngay từ năm 1925, bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”; mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản.

Người căn dặn mỗi đảng viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”; phải biết đặt lợi ích của giai cấp, của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết; nếu khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”.

Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh, chi phối, người đảng viên sẽ mất dần tư cách, đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. Vì vậy, muốn giữ được  tư cách, đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu… sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải”.

3. Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi.

Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụcông tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể giao cho. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung”. Muốn vừa thạo về chính trị, vừa giỏi về chuyên môn, mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng
và năng lực công tác của mình”.

>>> Bài thu hoạch loại giỏi 2015

4. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội:

Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng, là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân, trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình.

Muốn trở thành đảng viên, người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khối phố; tôn trọng, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.

Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, phải thể hiện rõ vai trò, khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng, phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng, nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú.

Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội, tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào ở địa phương.

Muốn làm cho quần chúng phấn khởi, tin tưởng, người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân, phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

Phải nắm vững quan điểm giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước. Phải thật thà, ngay thẳng, không được giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm. Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải “chí
công, vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. Người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Bởi lẽ, đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, tất cả cán bộ, đảng viên, dù ở cương vị khác nhau, làm công tác khác nhau, cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ, “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở:

Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng.

Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống, tạo ra bước phát triển mới của cơ sở, đơn vị, nhất là về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.

Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức Đảng.

Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp ủy; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.

Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, vu cáo, bôi nhọ những cán bộ, đảng viên tích cực, trung thực; kích động, chia rẽ đoàn kết, gây rối nội bộ.

LIÊN HỆ BẢN THÂN

Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ XHCN, vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Ra sức phấn đấu lập thân, lập nghiệp, đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng, không ngại gian khổ, không sợ khó khắn, dám nghĩ, dám làm, quyết không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu; cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội dâu chủ, công bằng, văn minh.

Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội, phê phán những biểu hiện mơ hồ, cực đoạn hay tư tưởng sai lệch.

Học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản.

Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hòa đồng, hòa nhã và có thái độ đúng đắn với đồng nghiệp và nhân dân; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao nhất./.

96 thoughts on “Bài thu hoạch cảm tình Đảng – 2016

 1. Dung says:

  Ad cho em xin tài liệu về 2 vấn đề ạ:
  1. Quan điểm của mình về vai trò của Đảng Công Sản Việt Nam
  2, Quan điểm về vai trò của Người Đảng viên trong xã hội nói chung và trong môi trường Giáo dục và Đào tạo.
  Em xin cảm ơn, và sớm nhận được hồi âm ạ. 🙂 Càng sớm càng tốt ad ạ.

 2. trang says:

  ad min làm ở trường chính trị hay học viện chính trị hay sao mà có nhiều tài liệu vậy ạ, em xin cảm ơn chân thành

 3. Khách says:

  Ad cho e xin tài liệu về.2 vấn đề này đk k ạ.

  Điều kiện để được xét để kết nạp vào đảng? Liên hệ trách nhiệm bản thân
  Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào đảng đúng đắn đk đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. ?

 4. mèo says:

  ad ơi.cho em bài về nguyên tắc tập trung dân củ trong điều lệ đảng được không.e cảm ơn tr

 5. Khách says:

  Cho em bài thu hoạch về câu trả lời này dược k ạ câu hỏi “anh,chị”nhận thức thế nào về bản chất giai cấp của dảng

 6. Khách says:

  anh ơi giúp em với ạ,
  Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đánh giá nhũng thành tựu và hạn chế về giáo dục và đào tạo ntn?nêu chủ truong của đảng về giáo dục và đào tạo trong thoi gian toi,giup em vs mai em phai nộp rùi ạ

 7. khánh ngọc says:

  anh ơi giúp em với ạ,
  Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đánh giá nhũng thành tựu và hạn chế về giáo dục và đào tạo ntn?nêu chủ truong của đảng về giáo dục và đào tạo trong thoi gian toi,giup em vs mai em phai nộp rùi ạ

 8. thu huyền says:

  Câu hỏi của e là viết bài thu hoạch về những điều bổ ích tiếp thu được sau khi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ạ

 9. Lê Đức says:

  anh ơi cho em xin tài liệu 2 vấn đề ạ:
  1.phân tích, làm rõ những đặc điểm cơ bản của mô hình CNXH mà nhân dan ta xây dựng tỏng cương lĩnh xây dựng dất nước trong thời kì quá độ lên cnxh.
  2. vì sao xây dụng động cơ vào đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng CS.
  em cảm ơn anh ạ

 10. Pingback: Bài thu hoạch cảm tình Đảng điểm 10

 11. Thao nguyen says:

  Trong phần những đặc điểm cơ bản của mô hình cnxh. Làm liên hệ trách nhiệm bản thân thế nào ạ
  E cảm ơn ạ!!!

 12. Duc says:

  Cho e hoi neu nhung truyen thong quy bau cua dng cong san viet nam v y nghiq cua nhung truyen thong do? Lam gj de phat huy nhung truyen rhong do o don vi hien nay.
  Giup em voi anh oi

 13. Duc says:

  Cau1 neu nhung truyen thong quy bau cua dang csvn va y nghia cua nhung truyen thong do? LAM gj de phat huy nhung truyen thog quy bau do tai don vi trong dk hien nay
  Cau 2 trong dieu kien hien nay de ren luyen phan dau tro thanh dang vien dang csvn, can phai lam nhung noi dung gi? Noi dung nao la quan trog nhat tai sao.
  MONG A GIUP E LAM 2 CAU TREN, E RAT LA BIET ON

 14. Khách says:

  Ad ơi. cho e xin tài liệu về vấn đề này ạ. híc.
  Trình bày bản chất, mục tiêu, nên tảng tư tưởng, nguyên tắc, vai trò của đảng trong hệ thống chinh tri ạ.
  E cảm ơn. hi

 15. Linh says:

  A cho e xin link phân tích những truyền thống quý báu của đảng CSVN? Để thực hiện 3 vấn đề cấp bách về xây dựng đảng mà nghị quyết trung ương 4 khóa 11 xác định theo đồng chí cần phải làm như thế nào. Cần gấp a ơi. 27 e viết bài rồi thanks a

 16. Pingback: Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2011 - 2020

 17. Pingback: Quan niệm văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội trong Hội nghị Trung Ương 5 (khoá VIII)

 18. hữu says:

  anh ơi giúp em câu này với câu 1 hãy trình bày nhận thức chung của đồng chí qua học tập lý luận chính trị qua lớp lý luận chính trị về đảng

 19. hữu says:

  AD ơi cho em xin tài liệu câu hỏi này với
  câu 1 trình bày nhận thức chung của đồng chí qua học tập lý luận chính trị qua lớp lý luận về đảng

 20. tuyanh says:

  anh ơi giúp em với ạk
  -trình bày nhận thức chung của các đồng chí qua học tập chương trình lý luận chính trị lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng?
  -cần làm gì ,phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam?liên hệ với bản thân đồng chí?

 21. Pingback: Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ

 22. Pingback: Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người Đảng viên trong giai đoạn mới

 23. Trí says:

  bản chất mục tiêu nền tảng tư tưởng nguyên tắc vai trò của đảng trong hệ thống chính trị

  Anh giúp em câu này với 🙁 mò mãi không ra!!!!

  Làm ơn giúp e với nha

 24. nam says:

  xin chị em gợi ý giúp em với..
  Những đề xuất và kiến nghị về công tác xây dựng đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên nói riêng đối với chi bộ và đảng bộ nơi đồng chí đang công tác?

 25. Thu Thảo Nguyễn says:

  anh ơi, a cho e hỏi câu này với ạ.
  Phân tích các yếu tố tạo nên động cơ vào Đảng đúng đắn?
  Em cảm ơn ạ

 26. Đinh Quang says:

  D giúp e với nếu được đứng trong hàng ngũ của đoà e sẽ làm gì để giúp phần xây dựng chi đoàn ngày càng lớn mạnh

 27. Pingback: Bài Thu Hoạch Lớp Cảm Tình Đảng ( Loại Giỏi 2015)

 28. Tin says:

  cho e xin tai lieu câu này với
  Qua học tập anh (chị) nhận thấy có điều gì cần điều chỉnh,bổ sung hay thay đổi nhận thức so với trước đây

 29. Khách says:

  Ad ơi. Cho e hỏi chút ạ. Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ. Liên hệ bản thân

 30. Tân says:

  Cho e hỏi câu về lớp nhận thức đảng viên mới.
  Phân tích nhiệm vụ của đảng viên nêu trong điều lệ đảng. Liên hệ thực tế vấn đề này?

 31. vanquyet020295@gmail.com says:

  ad cho e hỏi voi:
  câu 1: đồng chí có tự nguyện phấn đâu trở thành đảng viên ĐCS VN không? vì sao?
  câu 2: đ/c hiểu thé nào là động cơ trong sáng phaans đấu vào đảng.
  a hộ e vs. e cảm ơn nhiều nhiều ạ

 32. vanquyet020295@gmail.com says:

  a giúp e với
  câu 1. đ/c có tự nguyện phấn đấu vào ĐCS vn hay k? vì sao?
  câu 2: đ/c hiểu thế nào về động cơ trong sáng phấn đấu vào Đảng

 33. Hữu Quảng says:

  AD oi ? cho mình hỏi chút: ” Đồng chí nhận thức như thê nào về Đảng Cộng Sản Việt Nam “

 34. Hải says:

  ad giúp em trả lời 2 câu hòi
  câu 1: hãy phân tích năm bài học lớn của cách mạng Việt Nam và ý nghĩa của những bài học đó trong giai đoạn hiện nay đối với nước ta?
  câu 2: phân tích nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay?
  Mong nhận được câu trả lờ sớm từ ad mai em phải làm bài rồi
  cám ơn ad

 35. Huyền says:

  Ad ơi trả lời giúp e với ạ:
  Câu 1: trình bày sự đổi mới từng phần ở việt nam giai đoạn 1975
  Câu 2: trình bày sự đóng góp về mặt lý luận và tổ chức của HCM trong việc thành lập đảng
  Thank ad!

 36. Phan tấn tài says:

  Ad cho e hoi câu này . Đồng chí hãy phân tích tại sao nói Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt quyết định của Cách mạng Việt Nam? Khái quát những thắng lợi của cách mạng Việt nam qua hơn 86 năm xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng?

 37. Pingback: Đường lối cách mạng Việt Nam trước năm 1975

 38. Khách says:

  ad trả lời giúp e: vì sao thùa nhận và tự nguyện thực hiện cương lĩnh chings trị, điều lệ Đảng tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng là điều kiện quan trọng của người muốn vào Đảng

 39. đậu thị Hằng says:

  giup e trả lời câu hỏi
  câu 1: cương lĩnh xây dưng đât nước trong thời kỳ quá độ CNXH khẳng định: ” sự lãnh đạo đúng dắn của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định tháng lợi của CMVN” đồng chí hãy dùng những biểu hiện của mình để chứng minh nhận trên
  Đồng chí có suy nghĩ gì về trách nhiệm của mình nếu đứng vào hàng ngũ của đảng, để giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báo của đảng
  Câu 2: để phấn đấu vào đảng đồng chí phải đáp ứng những yêu cầu gì? liên hệ bản thân

 40. vũ quốc tuấn says:

  Admin ơi trả lời giúp e câu hỏi?
  Câu: Đ/c hãy trình bày định hướng về hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của đang? Liên hệ bản thân đồng chí?

 41. Long says:

  Admin trả lời giúp e 2 câu này với:
  Câu 1: Đồng chí hãy trình bày định hướng về hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam?
  Câu 2: Đồng chí hãy trình bày sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh? Liên hệ bản thân?

 42. Đoàn Phát says:

  ad giúp e câu này với ajk. “Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, từ thực tiễn tình hình đất nước và quốc tế, Đảng ta đã từng bước bổ sung lý luận, nhận thức về xã hội xã hội chủ nghĩa thể hiện qua các văn kiên Đại hội Đảng toàn quốc VII, X, XI như thế nào”

 43. Đoàn Phát says:

  ad giúp e câu này với ajk. “Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, từ thực tiễn tình hình đất nước và quốc tế, Đảng ta đã từng bước bổ sung lý luận, nhận thức về xã hội xã hội chủ nghĩa thể hiện qua các văn kiên Đại hội Đảng toàn quốc VII, X, XI như thế nào”

 44. Nguyễn Đức Tiến says:

  Bạn ơi làm hộ mình với:C1 ” Đồng chí hãy phân tích ở Việt Nam sự lựa chọn độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là hợp quy luật và hợp lòng dân”
  C2: ” Đồng chí hãy trình bày các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở nước ta hiện nay ? Liên hệ với trách nghiệm bản thân? ”
  C3: ” Đồng chi hãy phân tích nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và trách nghiệm của người đảng viên đối với tổ chức cơ sở Đảng? Liên hệ với bản thân và chi bộ nơi đồng chí sinh hoạt”
  C4: ” Đồng chí hãy phân tich nhiệm vụ chủ yếu xây dựng đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay? Liên hệ với trách nghiệm của bản thân”
  Mình cảm ơn nhé

 45. Võ Minh Thuận says:

  Mọi người giúp mình với
  Trình bày vai trò lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị nước ta hiện nay?Để bảo đảm cho hệ thống chính trị vững mạnh theo đồng chí cần thực hiện tốt những vấn đề gì.

 46. Hải Hường says:

  Ad oi giup e voi ah! Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào đảng đúng đắn đk đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. ? Liên hệ công việc của đồng chí ( em là giáo viên ạ)

 47. Vũ Huy Hoàng says:

  Ad giúp e với ạ. Bạn đã lĩnh hội được những kiến thức cơ bản gì sau khi học xong 6 bài trong lớp đối tượng kết nạp đảng và có hướng phấn đấu rèn luyện ntn để trở thành đảng viên đcsvn.

 48. Thảo says:

  Hi add giúp e câu này với em đag cần gấp mai thi rồi ạ.
  Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn, hãy phân tích 5 bài học đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.