Home / Đề thi tư tưởng Hồ Chí Minh (page 3)

Đề thi tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 2: Hoàn cảnh ra đời tư tưởng Hồ Chí Minh

Hits: 797 1. Hoàn cảnh Việt Nam Trước khi Pháp xâm lược, nước ta là một nước phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, chính quyền phong kiến suy tàn, bạc nhược khiến nước ta không phát huy được những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên, …

Read More »

Câu 1: Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh

Hits: 4067 – Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN; là kết quả sự vận …

Read More »