Home / Đề thi tư tưởng Hồ Chí Minh (page 2)

Đề thi tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 10: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Hits: 206 Dân tộc là vấn đề rộng lớn. Mác-Ănghen không đi sâu giải quyết vấn đề dân tộc vì thời đó ở Tây Âu vấn đề dân tộc đã được giải quyết trong cách mạng tư sản. Trong giai đoạn quốc tế chủ nghĩa, cách mạng giải phóng dân …

Read More »

Câu 8: Phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

Hits: 707 – Về phương pháp luận: + Phải đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác Lênin để xem xét mọi vấn đề liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh. + Thống nhất giữa tính Đảng vô sản và tính khoa học. + Phải kết hợp phương …

Read More »

Câu 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 1930

Hits: 63 Có thể khẳng định đến năm 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam: vừa khoa học vừa thực tiễn. Hồ Chí Minh đã hoạt động thực tiễn và lý luận phong phú trên địa bàn Pháp như: Tích …

Read More »