So sánh điểm giống nhau và khác nhau trong đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới và đường lối công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới?

Sự giống nhau:

– Đảng ta luôn luôn khẳng định công nghiệp hóa đối với nước ta là một tất yêu, khách quan. Bởi vì, công nghiệp hóa là vấn đề không mới, mà các nước tư bản chủ nghĩa đã thực hiện từ lâu, công nghiệp hóa còn được đề cập trong chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Đồng thời, tình hình đất nước ta tồn tại nền sản xuất nhỏ lẻ, thủ công, manh mún, lạc hậu… Đọc tiếp “So sánh điểm giống nhau và khác nhau trong đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới và đường lối công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới?”

Dựa vào đâu để Đảng ta thực hiện công nghiệp hóa thời kỳ Đổi mới

Đường lối công nghiệp hóa được Đảng xác định là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cho nên Đảng ta luôn luôn tập trung trí tuệ của Đảng phát triển đường lối này.

– Đường lối công nghiệp hóa đất nước đã được hình thành từ Đại hội III (tháng 9-1960) của Đảng. Hội nghị TW lần thứ 7 (khóa III) nêu phương hướng chỉ đạo xây dựng và phát triển công nghiệp là: Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, kết hợp chặt chẽ phát triển công nghiệp với phát triển nông nghiệp, ra sức phát triển công nghiệp nhẹ song song với việc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, ra sức phát triển công nghiệp trung ương, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương. Chiến lược “Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng…” tiếp tục được khẳng định lại sau 16 năm tại Đại hội IV của Đảng (1976). Đọc tiếp “Dựa vào đâu để Đảng ta thực hiện công nghiệp hóa thời kỳ Đổi mới”

Câu 48: Văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 48: Những quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước ?[/box]

– Một là: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội .vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội
+ Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội
+ Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển: Nguồn lực nội sinh của sự phát triển của môtj dân tộc thấm sâu trong văn hóa. Sự phát triển của một dân tộc phải vươn tới cái mới, nhưng lại không thể tách rời cội nguồn. Phát triển phải dựa trên cội nguồn, bằng cách phát huy cội nguồn. Cội nguồn của mỗi quốc gia, dân tộc là văn hóa. Đọc tiếp “Câu 48: Văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước”