Home / Tag Archives: dang cong san

Tag Archives: dang cong san

Bài thu hoạch Cảm Tình Đảng 7/2016

Hits: 354 Câu 2: Đồng chí cho biết nội dung và ý nghĩa của việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ …

Read More »

Vai trò Đảng cộng sản trong kháng chiến

Hits: 28Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã khép lại cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Tầm vóc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã được Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương …

Read More »

Vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Hits: 3154Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam – Lựa chọn con đường, xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng. + Lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc. + Xác định chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn. => Hồ Chí Minh cho rằng: Muốn khỏi …

Read More »

Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hits: 1600Câu 3: Phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam. BÀI LÀM Trong quá trình lãnh đạo cách mạng 82 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng được tôi luyện, trưởng thành và đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể …

Read More »

Thắng lợi của Đảng Cộng Sản trong 80 năm

Hits: 212Câu 2: Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. Khái quát các thắng lợi vĩ đại trong hơn 80 năm qua. Những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự …

Read More »