Home / Tag Archives: cau hoi duong loi cach mang

Tag Archives: cau hoi duong loi cach mang

Câu 60. Phương châm đối ngoại của đảng

Hits: 414 – Bảo đảm lợi ích của dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững trắc Tổ quốc XHCN,thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của VN. – Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa …

Read More »

Câu 59. Nhiệm vụ, mục tiêu đối ngoại của Đảng

Hits: 21 Nhiệm vụ. – Giữ vững môi trường hoa binh, ổn định: tạo điều kịen thuận lợi cho công cuộc đổi mới phát triển kinh tế- xa hội la lợi ích cao nhất của Tổ Quốc. – Mở rộng đối ngoại va hội nhập kinh tế quốc tế.Kết hợp nội …

Read More »

Câu 49: Quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần

Hits: 728 Khái niệm văn hoá là nền tảng tinh thần có từ NQTW 4 Ngày 14/1/1993 (khoá VII) Đây là lần đầu tiên, Đảng ta ra một NQ riêng về văn hoá. Tên NQ: “Về một số nhiệm vụ văn hoá văn nghệ những năm trước mắt”, đến văn …

Read More »