Câu 44: Cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp

Hits: 11 Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – Làm cho nó phù hợp với các yêu cầu và nguyên tắc của kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho nó vận hành thông suốt và …

Read More »