Câu 49: Quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần

Hits: 151 Khái niệm văn hoá là nền tảng tinh thần có từ NQTW 4 Ngày 14/1/1993 (khoá VII) Đây là lần đầu tiên, Đảng ta ra một NQ riêng về văn hoá. Tên NQ: “Về một số nhiệm vụ văn hoá văn nghệ những năm trước mắt”, đến văn …

Read More »

Câu 48: Văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước

Hits: 4 – Một là: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội .vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội + Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội + Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát …

Read More »