Home / Đề thi đường lối cách mạng (page 2)

Đề thi đường lối cách mạng

Vai trò Đảng cộng sản trong kháng chiến

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã khép lại cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Tầm vóc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã được Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng …

Read More »

Câu 18: Ra đời ĐCS VN là một tất yếu lịch sử

Câu 1:  Vì sao nói sự ra đời của ĐCSVN là một tất yếu lịch sử. Nêu nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. TRẢ LỜI a) Tất yếu lịch sử bởi vì: – Đó là kết quả chín muồi của cuộc đấu tranh dân tộc và …

Read More »

Câu 60. Phương châm đối ngoại của đảng

– Bảo đảm lợi ích của dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững trắc Tổ quốc XHCN,thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của VN. – Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hoá, …

Read More »

Câu 59. Nhiệm vụ, mục tiêu đối ngoại của Đảng

Nhiệm vụ. – Giữ vững môi trường hoa binh, ổn định: tạo điều kịen thuận lợi cho công cuộc đổi mới phát triển kinh tế- xa hội la lợi ích cao nhất của Tổ Quốc. – Mở rộng đối ngoại va hội nhập kinh tế quốc tế.Kết hợp nội lực va …

Read More »