Home / Đề thi chủ nghĩa Mác – Lênin (page 4)

Đề thi chủ nghĩa Mác – Lênin

Câu 22: Hai thuộc tính của hàng hóa

Hits: 45* Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi buôn bán. Hàng hoá có thể ở dạng hữu hình như sắt, thép, thực phẩm… hay vô hình như dịch vụ, giao thông vận tải… …

Read More »