Home / Đề thi chủ nghĩa Mác – Lênin (page 3)

Đề thi chủ nghĩa Mác – Lênin

Câu 31: Quy luật lượng và chất

Hits: 14Nội dung cơ bản và và ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật về mối quan hệ giữa những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại. Trả lời 1. Nội dung cơ bản của quy luật lượng và chất – Vị …

Read More »

Câu 28: Học thuyết Mac-xít

Hits: 0Học thuyết Mac-xít về vận động, không gian, thời gian với tư cách là phương thức và hình thức tồn tại cơ bản của vật chất. Ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của học thuyết đó. Trả lời 1. Học thuyết Mac-xít về vận động, không …

Read More »

Câu 27: Định nghĩa vật chất của Lênin

Hits: 13 Trả lời 1. Quan điểm duy vật trước Mac về vật chất – Quan điểm của triết học duy vật siêu hình về vật chất: quy vật chất về một hoặc một số dạng tồn tại cụ thể của nó. + Người ta hiểu vật chất là cái …

Read More »

Câu 26: Thuyết nguyên tử Democrit

Hits: 23Thuyết nguyên tử luận của Democrit và nguồn gốc khủng hoảng của vật lý học, triết học duy vật cuối thế kỷ 19. Trả lời 1. Thuyết nguyên tử Democrit – Coi vật chất là vô số nguyên tử: +Nguyên tử là hạt vật chất cực nhỏ, không phân …

Read More »

Câu 25: Phép biện chứng của Hêghen

Hits: 10 Trả lời 1. Nội dung căn bản trong phép biện chứng của Hêghen: – Có tư tưởng biện chứng về mâu thuẫn, dự đoán mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển của sự vật nhưng đây không phải là mâu thuẫn của hiện …

Read More »

Câu 23: Điều kiện ra đời triết học Hy lạp

Hits: 17Trả lời 1. Điều kiện dẫn đến sự ra đời: – Xã hội Hy Lạp – La mã tồn tại chế độ chiếm hữu nô lệ. – Kinh tế: chủ yếu là kinh tế thủ công, thương nghiệp. – Văn hoá thời ký này phát triển rực rỡ. – …

Read More »

Công thức chung của chủ nghĩa tư bản

Hits: 1076Công thức chung của chủ nghĩa tư bản Hai điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa TBCN – Phải tập trung số lớn tiền của vào trong tay một số ít người để có thể lập ra các xí nghiệp TBCN – Đại đa số quần chúng …

Read More »