Home / Đề thi chủ nghĩa Mác – Lênin (page 2)

Đề thi chủ nghĩa Mác – Lênin

Vấn đê 5: Tư bản cố định và tư bản lưu động

Hits: 405Vấn đê 5: Trình bày khái niệm, đặc điểm Tư bản cố định và tư bản lưu động Tư bản sản xuất gồm nhiều bộ phận với thời gian chu chuyển khác nhau về giá trị bởi vì chúng dịch chuyển giá trị của mình vào sản phẩm theo …

Read More »

Câu 33: Quá trình nhận thức chân lý khách quan

Hits: 46Hai giai đoạn của quá trình nhận thức chân lý khách quan, đặc điểm của mỗi giai đoạn. Ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận. Trả lời 1. Hai giai đoạn của quá trình nhận thức chân lý khách quan – Lênin viết: Từ trực quan sinh …

Read More »

Câu 32: Quy luật phủ định của phủ định

Hits: 127Nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật phủ định của phủ định. Đặc điểm của phủ định trong đời sống xã hội, ý nghĩa của nó trong quá trình đổi mới ở nước ta. Trả lời 1. Nội dung cơ bản …

Read More »