Home / Đề thi chủ nghĩa Mác – Lênin

Đề thi chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa duy tâm

Hits: 107Chủ nghĩa duy tâm cho rằng ý thức, tinh thần có tr­ước và quyết định giới tự nhiên. Giới tự nhiên chỉ là một dạng tồn tại khác của tinh thần, ý thức. Chủ nghĩa duy tâm đã xuất hiện ngay từ thời cổ đại với hai hình thức …

Read More »

Chủ nghĩa duy vật

Hits: 181Chủ nghĩa duy vật khẳng định vật chất có tr­ước, ý thức có sau; thế giới vật chất tồn tại một cách khách quan, độc lập với ý thức con ng­ười và không do ai sáng tạo ra; còn ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan …

Read More »

Chủ nghĩa duy vật Biện chứng

Hits: 96Trong lịch sử, cùng với sự phát triển của khoa học và thực tiễn, chủ nghĩa duy vật đã được hình thành và phát triển với ba hình thức cơ bản là: chủ nghĩa duy vật chất phác, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật …

Read More »

Vấn đề 10: Vấn đề Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Hits: 83Nhà nước xã hội chủ nghĩa – Nhà nước XHCN là tổ chức mà thông qua đó, Đảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội; là một tổ chức chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng dựa trên …

Read More »

Vấn đề 8. Vấn đề Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Hits: 99a) Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng XHCN là một cuộc cách mạng nhằm thay thế chế độ TBCN lỗi thời bằng chế độ XHCN, trong cuộc cách mạng đó, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo quần chúng nhân dân lao động …

Read More »

Vấn đề 7: Giai cấp công nhân

Hits: 273ĐẶT VẤN ĐỀ – Sứ mệnh lịch sử của GCCN là một phạm trù cơ bản nhất của CNXH KH. – Việc phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của GCCN là một trong những cống hiến vĩ đại của Marx. – Học thuyết Marx đã tìm ra lực …

Read More »